pivovar helf

Vzestupy a pády města na Merseyside I.

liverbird

Vynikajúci trojdielny článok o histórii mesta Liverpool pre vás zostavil a napísal Radek Čtvrtlík. Skvelé a poučné čítanie!

Nedávno, po smrti bývalé britské premiérky Margareth Thatcherové, se pravděpodobně nejen mezi českými a slovenskými fanoušky LFC rozpoutala emotivní debata na téma thatcherismus a Liverpool. Tehdy jsem si uvědomil, že pro pochopení atmosféry města, politických nálad a sentimentu, které zde panují, je třeba poznat také jeho historii. Proto přicházím s pokusem přinést fanouškům, kteří o to mají zájem, stručnou historii města Liverpoolu. Akcentoval jsem přitom především ekonomické a sociální souvislosti vývoje města.

Historii města Liverpool je možno rozdělit do tří fází, které zároveň činí 3 pokračování mého textu:

  1. První je období do počátku 18.století, kdy Liverpool nebyl více než vesnicí. Těžiště tehdejšího světa se nacházelo na evropskému kontinentě, dále na východ v Orientě a Asii. Liverpool byl v tomto údobí umístěn prakticky na okraji tehdy známé civilizace. Tato část historie je zajímavá pouze pro zájemce o anglické dějiny. Ostatní ji mohou přeskočit.

Pro pochopení města jsou důležité další dvě fáze.

  1. Mezi rokem 1700 a obdobím před velkou hospodářskou krizí dochází k prudkému ekonomickému a demografickému růstu města a Liverpool se v té době stává velkoměstem globálního významu. Tento vývoj byl důsledkem zejména evropského osídlení Ameriky, především vzrůstu ekonomické moci USA. V růstu transatlantického obchodu mezi starým kontinentem a Amerikou byl Liverpool jedním z klíčových přístavů.

  2. Od 20.let 20.století pak dochází k postupnému úpadku významu města. Byl postupně utlumen anglický textilní průmysl, pro který liverpoolský přístav zajišťoval import a export. Británie se stále více orientovala na obchod s evropským kontinentem a Liverpoolu umístěnému na odvrácené straně ostrova začal klesat podíl na obchodních objemech. Dalším faktorem byly technologické změny, zejména kontejnerizace přepravy, která učinila liverpoolské doky zastaralými a především dramaticky snížila nároky přístavů na pracovní sílu.

 

Část první - Ranná historie do roku 1700

Původ jména

Místo, kde se nyní rozkládá Liverpool bylo známo jako „Liuerpul“ nebo „lifer pool“, což znamenalo rybník nebo potok s kalnou vodou. Šlo o tůň nebo rybník u řeky Mersey, který plnila přílivová voda, a který se nacházel zhruba v místech, kde se nyní rozkládá centrum města.

Existují i další teorie o původu jména:

  • Například „elverpool“, což má být odkaz na velké množství úhořů, které se zde vyskytovalo.

  • Další možné odvození pochází z welšského slova „Llif“, které znamená povodeň, a které je často používané pro Atlantský oceán. „Pool“ je obecné místní označení, odvozené z pozdně britského nebo welšského „pwll“, znamenající jezero, tůň, zátoka nebo jáma či důl.

  • Jílovitá půda v oblasti mohla barvit vodu do ruda, čímž připomínala játra („liver“)

  • V oblasti se nacházely chaluhy („laver“) a název Liverpool by mohl znamenat Pool of Laver. Byly zde také ptáci, kteří chaluhy pojídali, že by původ Liverbirda?

 

Původ jména Liverpool je tedy otevřen spekulacím a pravděpodobně navždy ztracen v zákoutích historie. Protože v té době bylo jen velmi málo lidí, kteří uměli psát, psaná forma názvu (spelling) se měnil, a název oblasti byl zaznamenán například jako Lerpoole, Liuerpool, Litherpoole, Liderpoole, Liferpole, Lithepool nebo Livpul.

Podobně jako původ názvu města, zůstal ztracen v čase i původ symbolu města – ptáka Liverbirda. Někdo se domnívá, že to byl orel – symbol, který používal zakladatel města král Jan. Ale v určitém momentě byl orel zaměněn za kormorána – ptáka, který je na březích řeky Mersey vidět dodnes.

pic I 01

 Liverbird na Royal Liver Building


Počátky osídlení

Archeologický výzkum našel stopy po osídlení datující se doby kamenné i bronzové. Okolo přelomu letopočtu lokalitou zvanou Aighburth procházeli římští legionáři, což dokazují střepy keramiky a zbytky silnic nalezené pod úrovní současného terénu. Rovněž se věří, že římský autor Ptolemaios popsal místo pod názvem Portus Segantiorum. Velice málo se toho ví o následujícím období do roku 900 n.l., kdy do ústí řeky Mersey vpluly lodi norských Vikingů, kteří zde zakládali své osady. Aigburth, Thingwall, Formby, Crosby, Toxteth jsou všechno vikingské názvy. Vikingskou pevností byl poloostrov Wirral naproti dnešního Liverpoolu.

pic I 02

 

Dodnes má 50% obyvatel této oblasti vikingskou DNA. Pokud dnes někteří obyvatelé Liverpoolu nevraží na Skandinávce, je to zajímavý paradox. Mají k nim velmi blízko. 

V 10.století ústí řeky Mersey ovládali Vikingové

Velmi důležitým mezníkem anglické historie byl rok 1066, proto si zde dovolím malou odbočku. Vyvrcholením událostí tohoto bouřlivého roku byla invaze francouzských Normanů, pod vedením vévody Viléma zvaného Bastard, který si dělal nároky na anglický trůn. Jeho vojsko normanských rytířů porazilo v bitvě u Hastingsu anglosaské vojsko pod vedením posledního anglosaského krále Harolda II. Na bojišti zůstal mrtev sám král Harold a spolu s ním 5.000 jeho spolubojovníků. Události byly ztvárněny na proslulé tapiserii v Bayeux. [1]

pic I 03

Část tapiserie z Bayeux, na které je podle rozšířené hypotézy zobrazena smrt krále Harolda (stojící postava 3.zprava se šípem v oku a ležící postava úplně vpravo)

Během následujících 20 let Vilém, který už nebyl zván Bastard ale Dobyvatel (William the Conqueror) spolu s 10.000 Normany ovládl Anglii s asi 1,5 miliony obyvateli. Jednalo se asi o největší mocenský a majetkový převrat, který kdy tato země zažila. Stará anglosaská šlechta téměř zanikla. Vilém si polovinu dobyté půdy ponechal, čtvrtinu dal církvi a čtvrtinu dal 190 normanským šlechticům. Jejich potomci dodnes vlastní nejméně pětinu veškeré půdy ve Spojeném království.

Po ovládnutí ostrova v roce 1086 vznikl důležitý dokument zvaný Domesday Book. Jednalo se o záznam z prvního sčítání lidu v zemi - obrovskou evidenci všech vesnic, měst, osob a dokonce hospodářských zvířat na území ovládaném Vilémem Dobyvatelem. Ve své době byl jejím účelem výběr daní pro nového vládce, dnes je důležitým historickým pramenem. Pro naše vyprávění je nejdůležitější informací to, že o Liverpoolu v něm není zmínka. Až do počátku 13.století nebyl Liverpool více než malinkou rybářskou vískou na břehu Mersey a jiné lokality jako například West Derby nebo Toxteth byly mnohem významnější. [2]

pic I 04

Domesday Book 

 Založení města a středověká historie

 

Oficiální historie Liverpoolu začíná 28.srpna 1207, kdy král Jan vydal výnos, kterým oblasti „Livpul“ oficiálně udělil status města (town). Rozdělil jej na parcely, a pozval osadníky, aby si na nich postavili domy. Podobný akt byl pro obyvatele jakékoliv vesnice vždy velmi důležitý. V době, kdy nominálně všechno a všichni patřili králi, získali tito obyvatelé více osobní a ekonomické svobody. Výnos především uděluje městu právo pořádat týdenní trh, který byl důležitým katalyzátorem středověké ekonomiky. Právě privilej pořádat trh byla obvykle ve středověké Anglii tím, co odlišovalo „town“ od „village“. Ve městě byl i soud a převoznictví přes řeku Mersey.

 

Král Jan pravděpodobně viděl toto místo jako vhodnou námořní základnu pro invazi do Irska a chtěl, aby nebylo pod kontrolou hraběte z Chesteru. Na ochranu zde okolo roku 1235 nechal vybudovat hrad (stál na místě dnešní Queen Victoria Monument na Derby Square). V roce 1257 byl postaven St.Nicholas Church.

 

Žilo zde jen 100-200 obyvatel a bylo tu pouhých 7 ulic, ty se ale zachovaly dodnes: Dale Street, Castle Street, Chapel Street, Moor Street (dnes Tithebarn Street), Bancke Street (dnes Water Street), Peppard Street (Old Hall Street) a Juggler Street (High Street).

pic I 05

Liverpoolský hrad

 I v následujících stoletích zůstával Liverpool nevýznamným sídlem. Během 14.století rostl velmi pomalu. Přístav obsluhoval obchod s chudým Irskem, ze kterého se dovážely kůže a kožešiny a kam se exportovalo železo, vlna a sůl. Počet obyvatel pravděpodobně nepřekročil jeden tisíc. 15.století bylo obdobím ekonomického poklesu a do poloviny 16.století se počet obyvatel snížil asi na 500. Až do 50.let 17.století byl přístav podřízen Chesteru. Občasně profitoval z přepravy anglických vojáků k potlačení irských rebelií. 

Ve městě se do dnešních dob dochovalo pouze asi 20 budov, jejichž stavební součásti jsou datovány do středověkého období (do r.1492).

 

pic I 06

Liverpool v roce 1572.

 

Občanská válka

 

Nejvýznamější událostí 17.století v Anglii byla občanská válka. Šlo o spor krále Karla I.Stuarta na jedné straně a šlechty a dalších stavů reprezentovaných parlamentem na straně druhé, na téma svrchovanosti královské moci a její omezení parlamentem. Krvavý konflikt měl navíc náboženskou dimenzi. [3] 

Boje probíhaly i o liverpoolský hrad. Hrad, který byl na počátku války v rukou royalistů, v roce 1643 obsadily síly parlamanentu (zvaní Roundheads). V červnu následujícího roku hrad oblehly royalistické síly prince Ruperta (zvaní Cavaliers). Zaútočily ze základny v Evertonu, ale byli odraženi se ztrátami ve výši 1.500 mužů. Parlamentní posádka ale poté hrad vyklidila a přesunula se na jiné bojiště a zanechala obyvatele svému osudu. Ti se ještě nějakou dobu úporně bránili, ale byli poraženi a mnoho jich bylo zabito. Věž prince Ruperta v Evertonu, kde Rupert stál před útokem, je nyní součástí znaku klubu Everton FC. Hrad poté ještě několikrát během války změnil majitele, než se vojáci parlamentu rozhodli vypálit jej. V příštích desetiletích byl rozebírán na stavební materiál a poslední zbytky byly strženy v roce 1724.

pic I 07

Znak Evertonu (verze ještě před jeho posledním zmrvením) s věží prince Ruperta


Počátky obchodu a americkými koloniemi

Po skončení občanské války a restauraci Stuartovců na anglickém trůně se fortuna začala obracet k městu čelem. Předznamenáním budoucího vývoje byly paradoxně tragické události. V roce 1666 postihla Londýn morová nákaza a následně požár, což přinutilo řadu lidí včetně obchodníků opustit hlavní město. Řada z nich se přemístila právě do Liverpoolu. Ve stejné době začal pomalu růst obchod s Amerikou, a Liverpool jako přirozený hluboký přístav na západě Anglie měl ideální výchozí pozici. První náklad z Ameriky byl registrován již v roce 1648. Zpočátku tam byly exportovány oděvy, uhlí a sůl výměnou za cukr a tabák. První rafinerie dováženého cukru byla v Liverpoolu založena v roce 1670.

V roce 1699 byla v Liverpoolu rozhodnutím parlamentu založena samostaná farnost, oddělená od farnosti Walton-on-the-Hill. Ve stejné době zde byl zřízen samostatný celní úřad nezávislý na Chesteru.

 Období nevídaného růstu a prosperity, které z Liverpoolu učinilo druhou metropoli Británie začínalo. Ale o tom až v příštím díle.

[1] Historické události roku 1066 poutavě ztvárňuje tato dokumentární rekonstrukce http://www.csfd.cz/film/258790-1066-historie-psana-krvi/

[2] Kompletní obsah Domesday book je k dispozici on-line zde: http://www.domesdaybook.co.uk/

[3] Pro zájemce o toto období např.: http://www.csfd.cz/film/13110-cromwell/


Bleskové zprávy

Balíčky 2. půlka

Stále dostupné lístky a balíčky na 2. půlku sezóny viz zde. Dostupný je také balíček na 3. kolo FA Cupu proti Evertonu.

Chamberlain #15

Po odchodu Daniela Sturridge nezůstalo číslo 15 dlouho na ocet, v příští sezóně s ním na pažity v dresu LFC vyběhne Alex Oxlade-Chamberlain, který doposud nosil číslo 21.

Mané lednovým vítězem

Sadio Mané se stal nejlepším hráčem za měsíc leden v očích fanoušků LFC. Předstihl tak druhého Mo Salaha a třetího Roberta Firmina.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN

O malú chvíľu nastúpi po takmer roku Alex Oxlade-Chamberlain na zápas  : Derby U23 vs Liverpool U23

Johnson ukončil kariéru

Anglický internacinál Glen Johnson, který působil v Liverpoolu FC mezi léty 2009 až 2015 a s klubem  vyhrál v roce 2012 Ligový pohár, ukončil ve 34 letech profesionální kariéru.

titi liverpoolsky

Facebook